Thursday, July 02, 2015

Jesus gav makt att kasta ut onda andar

Matt 10:1
Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor.

När det står att Jesus gav lärjungarna makt att driva ut andar, så är det en översättning av grekiskans ”exousia” som betyder makt, auktoritet, myndighet, och rättighet.

Jesus inte bara gav dem makt, rättighet, att kasta ut onda andar, han befallde lärjungarna att verkligen göra det också.

Matt 10:8
Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.

Jesus gav inte uppdraget bara till de tolv

Det finns de som hävdar att det bara var de tolv apostlarna som fick makt att bota sjuka och att kasta ut onda andar, men det stämmer inte. Jesus gav makt till långt fler, redan under tiden han vandrade här på jorden.

Luk 10:17
De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: ”Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn.”

Precis innan Jesus blev upplyft till Faderns högra sida, talade han till lärjungarna om det som låg framöver.

Mark 16:17
Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor.

Ordet ”skall” i Mark 16:17 står i futurum, dvs. något som skulle komma att ske. Jesus talade om dem som skulle komma till tro efter att han hade lämnat jorden, och han sa att de skulle komma att kasta ut onda andar.

Jesus såg befrielse i den helige Andes kraft som ett tecken på Guds rikes närvaro

Jesus såg inte på befrielse som något marginellt. Det sägs att en tredjedel av hans tjänst här på jorden bestod i befrielse. Dessutom talade han om befrielse i den helige Andes kraft som ett tecken på Guds rikes närvaro.

Matt 12:28
Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er.

Befrielse ingår i Guds goda tankar för oss

Gud är god, och han har goda tankar för oss. Han vill ge oss total upprättelse i våra liv.

Jer 29:11
Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Många blir tyvärr både besvikna och arga på Gud, eftersom det inte ser ut som att de får uppleva Guds ingripande i sina svåra situationer. De har ofta missat en viktig sanning, nämligen att Gud har gett oss makt över de onda andar som är bakom mycket av det svåra som händer oss.

Luk 10:19
Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.

Jesus sa att ingenting ska kunna skada oss, men det förutsätter att vi använder den auktoritet som blivit oss given och står emot fienden. Om vi tillåter de onda andarna att fortsätta att härja, genom att vi förhåller oss passiva, kommer vi inte att fullt ut få se det goda som Gud har berett för oss.

Befrielse handlar inte bara om att kasta ut onda andar

När vi talar om befrielse, och framför allt när vi praktiserar befrielse, är det en sak som är mycket viktig att vi tänker på, nämligen öppningar i människors liv där onda andar kan komma in.

Matt 12:43-45
43 När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen.
44 Då säger han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat,
45 går han bort och tar med sig sju andra andar, värre än han själv, och de går in och bor där. Så blir för den människan det sista värre än det första. På samma sätt kommer det också att gå för detta onda släkte.”

Här talar Jesus om situationen när en människa har blivit befriad, och den onda anden tvingats att lämna. Jesus visar att anden kan komma tillbaka, och om det då är öppet för den att komma in så gör den det tillsammans med andra andar som är ännu värre än den själv. Detta gör att den personen får det ännu jobbigare än han hade det före befrielsen.

Att kasta ut andar ur en person, utan att hjälpa honom att stänga dörrar och att bli fylld av den helige Ande, kan alltså göra det ännu värre för honom.

2 Kor 3:17
Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

Det är viktigt att upptäcka och stänga öppningar för onda andar

Den onda andevärlden söker öppningar att kunna komma in igenom. Om vi har en öppning i våra liv är det inte givet att det kommer in andar, men möjligheten finns, och därför måste öppningarna stängas till.

Vad är det då som öppnar upp oss för demoner? Här kan vi inte ge en komplett förteckning, men låt oss se på några av öppningarna.

Låt oss först konstatera att synd, och dit hör köttets gärningar, skapar öppningar.

Gal 5:19-21
19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet,
20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror,
21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

Köttets gärningar kan öppna för demoner. Vi behöver vara medvetna om detta.

Här följer ytterligare exempel på sådant som skapar öppningar:
Oförlåtelse
Själviskhet
Högmod
Uppror
Förkastelse
Fruktan
Bitterhet
Avund
Hat
Hämndbegär
Missbruk
Sexuell synd
Ockult inblandning
Tvivel
Falska religioner
Oordning i sinnet

Det kan behövas befrielse även om en dörr har stängts

Om en demon kommit in, och dörren sedan har stängts, behöver demonen kastas ut. Den försvinner inte automatiskt bara för att man slutat göra fel. Därför behöver vi låta den helige Ande visa oss om det behövs befrielse utifrån det som har hänt i det förflutna.

Befrielse – Guds goda vilja för oss

Jer 29:11
Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Gud har omsorg om oss, och han har en lösning på varje problem, men vill vi ta emot hjälpen på hans villkor? Är vi beredda att låta den helige Ande uppenbara områden där vi behöver bli fria? Är vi beredda att ta itu med synden i våra liv, och att stänga dörrarna för fienden? Är vi beredda att ta emot befrielse om det skulle behövas?

Gud tvingar ingen att ta emot hans hjälp, men det finns egentligen inget alternativ om vi vill komma ut i full frihet och tjäna honom maximalt.

1 comment: